Sitemiz
İlçemiz
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 10
Dün Tekil: 75
Toplam: 226765
IP: 44.220.249.141
Vakıf Senedimiz
VAKIF SENEDİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GÜNEY EKONOMİK SOSYAL VE
KÜLTÜREL KALKINMA VAKFI SENEDİ
(GÜNEY VAKFI)

BAŞLANGIÇ:
Bu vakıf senedinde kurucu olarak ismi geçen, MEHMET ALİ BULUT, HALİL ERAYDIN, HALİL
EĞERCİOĞLU, YASİN TOKAT, MESUT EKMEKÇİ, CEMİL DALAN, HALİT GÜRBÜZ, İSMAİL BURHAN
ÖZDEN, MEHMET LEVENT ŞİRİN, ÖZCAN IŞIKLI, İLHAN SARIKAYA, GÜRDAL KABAK, MUSADALAN,
MEHMET TOSUN. SÜLEYMAN KÖYLÜ. ALİ ALKAN, MUSTAFA GÖKOĞLAN, İBRAHİM TOKAT.
doğdukları yeri olan Denizli'nin Güney ilçesi, Hemşerileri olarak halen bu ilçede oturan veya Güney'de doğmuş, büyümüş, okumuş halen güney dışında ikamet eden hemşeriler olarak ilçelerine ve ilçeli
hemşerilerine minnet borçlarını ödemek bu şirin ilçenin Ekonomik, sosyal, Kültürel yapısının iyileşmesine katkıda bulunmak, Hemşeriler topluluğunda işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak maddi ve manevide ve deney bilgi birikimlerini gelecek nesillere aktarmak. arzu ve heyecanı ile, 903 sayılı Türk Medeni kanunun ilgili maddeleri gereğince, Güney Ekonomik, Sosyal, ve Kültürel Kalkınma Vakfını kurmuşlardır.
Vakfı, T. C. Hükümetine, T. C. Mahkemelerine, bütün gençliğe, bütün Güneyli Hemşerilerimize emanet ettiklerini beyan etmişlerdir.
Vakfın, kötü niyetlerinin eline geçmesine engel olmalarını dilerler. Kurucu ve mütevelliler vakıfta, görev alacak, onu daha da geliştirip . . /. . . /. . . .
Yaşatacak, tüm insanlara teşekkürlerine sunarlar,

VAKFIN ADI:
Madde 1-Vakfın adı Güney Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfıdır. Senette "Vakıf" olarak  anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ VE ADRESİ:
Madde 2-Vakfın merkezi:Güney-Denizli'dir.
Vakfın Adresi:Tilkilik Mah. Tokatlar işhanı, zemin kat no:1 GÜNEY/DENİZLİ
Yönetim kurulu kararı ile vakfın, merkez içinde adresi değiştirebilir, değişiklik vakıflar bölge müdürlüğüne bildirilir.

ŞUBE TEMSİLCİLİK VE İRTİBAT BÜROLERİ:
Madde 3-Vakıf, yönetim kurulu kararı ve ilgili mercilerin müsaadesiyle yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir. Bunların teşkilat yapısı, çalışma şekli ve esasları, Yönetim kurulunca hazırlanacak bir iç tüzük ile belirlenir.
VAKFI AMACI:
Madde:4-Vakıf, Güney ilçesinin, Ekonomik, Sosyal, kültürel, sportif yapısının gelişmesine, iyileştirilmesine, hizmet etmek, Güney ilçesinde ve ilçenin coğrafi sınırları içinde daha yüksek
Ve verimli etkin düzeyde laik eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacındadır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 5-Vakıf amaçlarına ulaşabilmek için kanun ve mevzuatın bütün hükmü şahıslara tanıdığı her
türlü hukuki işler ve tasarrufta bulunabilir. Vakıf amacının tahakkuku için, her türlü işletme, ve şirket
kurabilir. Kuruluşlara ortak olabilir. Vakıf amaçlarına giren şartla bağışları, ve hertürlü şartsız bağışları
kabul edebilir, ilgili mevzuat dahilinde her türlü menkul ve gayri menkul, edinebilir, satabilir,
Kiralayabilir, ipotek ve irtifaklar tesis edebilir. Vakıf, amacına yakın diğer kurum ve kuruluşlara. . . . .
/. . . .
Her türlü hukuki, teknik ve ekonomik işbirliğinde bulunabilir. Yardım yapabilir. Yardım edebilir. Vakıf
sahip olduğu ve olacağı mal varlığının, gelir kaynağının yaratıcı sahalara yaratılmasını ve gelirlerin
amaçları doğrultusunda harcanmasını, ilke kabul etmişlerdir.
5. 1-Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak yaptırmak, bunları sağlanması için yurdumuzda en
ileri Eğitim ve öğretim sistemlerini yerleştirmesine temin edici faaliyetlerde bulunmak.
5. 2. Güney ilçesinin merkez ve köylerinde mevcut insan kaynaklarının ilçenin ekonomik yapısını geliştirecek şekilde Eğitime ve öğretime için yeterli faaliyetlerde bulunmak
5. 3. İlçe gençlerini ve genç nüfusunun, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, yetişmelerine çağdaş ve yüksek düzeyde Laik Eğitim imkânlarına kavuşmalarını sağlamak ve benzeri kurum ve kuruluşlarla
yakın işbirliğinde bulunmak
5. 4. İlgili Mevzuat dâhilinde, ilk, orta, meslek okulları, beceri kursları, yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, adını taşıdığı ilçenin, okul yönetimleri ile yakın işbirliği içinde olarak
okulların. Tadil, onarım ve ilavelerini yapmak, okulların eğitim ve ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu
ihtiyaçların giderilmesi için gereken yardımlarda bulunmak,
5. 5. İlçe içinde her türlü sanayi ve tarım için gerekli insan gücü eğitimi ile ilgili gerekli kurslar ve okullar kurmak ve bu tür kurslara bilgi ve maddi kaynak aktarmak,
5. 6. Gerek ilçe okullarında ve vakfın kuracağı okullarda okuyan, gerekse mezun olduktan sonra Yüksek öğretime devam eden ve diğer okullarda okuyan yetenekli öğrencilere, yurt içi ve yurt dışı burs vermek, temin etmek, ayni nakdi yardımlarda bulunmak, eğitim amaçlı geziler düzenlemek. . . . .
/. . . . . .
Ödüllü yarışmalar tertiplemek ve eğitim ve öğretim olanakları sağlamak
5. 7. İlçe sınırları içindeki, Ekonomik ve sanatsal, Kültürel, her türlü faaliyete destek olmak, teşvik edici ödüllü yarışmalar düzenlemek.
5. 8. İlçe sınırları ve il sınırları içinde bulunan her türlü turistik ve Doğal alanlarda yatırım yapmak ve bu tür yatırım yapan firma ve şirketleri ortak olmak,
5. 9. -İlçe sınırları ve il sınırları içinde bulunan her türlü sınaî, ekonomik, turistik, velhasıl her türlü ticari kuruluşlarla işbirliği, ortaklık gerektiğinde vakıf olarak kurmak ve üretim ve istihdam yaratmak.
5. 10. -Amatör sporun gelişmesine sağlamak amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık spor
tesisleri kurmak, işletmek, bu amaçla eğitim ve spor konuları ile ilgili faaliyetleri katılmak, seminerler, kurslar, düzenlemek ve konular ile uğraşan okul, kulüp, dernek ve vakıf gibi diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, faaliyetlerine etkinli kazandırmak, koordinasyon ve bütünleşme sağlamak.
5. 11-İlçe sınırları başaralı öğretmen, öğrenci, işadamı, devlet memuru, esnaf ve sanatkâr ve çiftçilere, aynı ve nakdi destek etmek ödüller vermek, lokaller açmak ve işletmek,
5. 12, İlçe sınırları içinde kuracağı okullara yurt içinden ve yurt dışından temin edeceği öğretmenlerin tespiti ve gerekli maddi ve desteğin bulunması için gerekli girişimler yapmak ve sağlamak,
5. 13. Mevcut ve kurulacak okulları ihtiyaç duyulacak ders malzemesinin kitap, giysi, servis gibi araç ve gereçleri yurt içinden ve yurt dışından temini için yardımda bulunmak öğrencilerin çağdaş ve seviyeli eğitim görmeleri için gerekli olan tamamlayıcı nitelikteki eğitim imkânlarını sağlamak. . . . . /. .
. . . . . . .
5. 14. İlçe sınırları içinde kurulacak her türlü sanayi yatırımına katılmak gerektiğinde, ilçe Müteşebbislerinin, bir araya getirmek, proje, üretmek ve projelerin hayata geçirilmesine ve Her türlü katma değerin yaratılmasına yardımcı olmak,
5. 15. İlçe sınırları içinde, tarım, sağlık, turizm, tekstil ve konfeksiyon, ve diğer istihdamlara yönelik sanayi yatırımları yapmak ve bu türlü şirketle kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık kurmak.
5. 16. Yurdumuzda yabancı dille eğitim ve öğretimin sahip olduğu özel önemin bilinci ile bu öğrenimin çağdaş gelişmesine takip edip mevcut ve kurulacak okullarda, yerleşmesine telin etmek.
5. 17, İlçenin ve ilin ekonomik kültürel yapısı ile ilgili araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlanamak tüm yurtta eğitimim etkinliğini arttırıcı müessese oluşturmak ve eğitim ile ilgili yarışmalar düzenlemek, yararlı hizmetleri geçmiş olanlara ödüller vermek. Aynı amaçla çalışan kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
5. 18-Anaokulları, Kreş ve öğrenci yurtları açmak ve işletmek.
5. 19-Fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak, teşvik ödülleri vermek,
5. 20-Kültürle yakın ilişkisi veya yaygınlığı nedeni ile kitle haberleşme araçlarının, en önemlilerinden birisi olan sinema, video ve müzik eserlerinin, eğitici, kültür yayıcı ve aktarıcı ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak.
5. 21. -Türk sinema, tiyatro ve müzik sahasında çalışanlara, destek olmak,
5. 22-Edebiyat ve sahne sanatları dallarında yazar ve sanatçıları destekleme ve teşvik amacı ile
ülkemize, özellikle Güney ve Denizli'yi. . . . . . . /. . . . . . .
Tanıtıcı eserlere ilişkin olmak üzere, ödüllü yarışmalar düzenlemek,
5. 23. İlgili mevzuat dahilinde her türlü sesli görüntülü, basılı, süreli, süresiz, basım ve yayın yapmak.
5. 24. İlçe ve il sınırları içinde kayıp olan gelenekleri, sanatsal faaliyetleri meslekleri yeniden araştırmak ve bu konuda çalışanlara desteklemek
Yönetim kurulu günün şartlarını ve vakfın mali olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve çalışma alanlarında, birine veya bazılarına öncelik tanıyabilir. Diğerlerine kısa veya uzun bu süre için vakfın çalışma ve yardım alanı dışında bırakabilir. Vakıfça, kurulacak, eğitim tesislerinde kapasitenin en az %5'i yetenekli ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir. Bu oran yönetim kurulu kararınca arttırılabilir.
5. 25-İlçe içindeki eğitim kurumu eserlerini vakıfları, kişiliği konularında ilmi araştırmalar yapmak, eserlerini ortaya çıkarmak, onarımları için ilgili mercilerde ortak hareket etmek, bu amaçla basın yayın yapmak, her türlü bilimsel kültürel, konularda, konferans, sempozyum ve paneller düzenlemek
5. 26-Diğer toplum ve kuruluşlar la veya aynı amaçlı derneklerle veya kurulmuş veya kurulacak vakıflarla her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Akitler yapar tesis eder. Yasal izin alındığında yabancı tüzel kişiler ile amaçlarına ters düşmeyen. Ve milli güvenlik bakımından sakınca olmayan
işlerde işbirliği yapabilir. Onlardan bağış kabul edebilir.
5. 27-İlçede yoksul yaşlılar için huzur evi açmak, işletmek veya işlettirmek, yoksullar için aş evi açmak, yaşamlarını sürdürebilmek için aynı ve akdi yardım sağlamak. . . . . . . . . /. . . . . . . . . .
5. 28-Güney ili hemşerilere işyerleri temin ve istihdama yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6-Vakfın Kurulu ve tescil mal varlığı 6. 000. 000. 000 TL. -(altı milyar/TL. dir. Kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasına takiben mal varlığına yapılacak ilaveler ile arttırılabilir.

VAKFIN KURUCU:
Madde 7-Vakfın kurucuları başlangıç maddesinde adı geçen MEHMET ALİ BULUT-HALİL EĞERCİOĞLUYASİN
TOKAT-MESUT EKMEKÇİ-CEMİL DLAN-HALİT GÜRBÜZ-İSMAİL BURHAN ÖZDEN-MEHMET
LEVENT ŞİRİN-ÖZCAN IŞIKLI-İLHAN SARIKAYA-GÜRDAL KABAK-MUSA DALAN-MEHMET TOSUNSÜLEYMAN
KÖYLÜ-ALİ ALKAN MUSTAFA GÖOĞLAN VE İBRAHİM TOKAT'dır. Vakfın, mahkeme, siciline tescili ile kurucuları herhangi bir yetki ve sıfatı kalmaz her türlü yetki ve yürütme ek madde de yazılı mütevelli heyete intikal eder.

VAKFIN GELİRLERİ:
MADDE 8
Vakfın gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır:
a)Kuruluş mal varlığının işletmesinden elde edilecek gelirler b)Vakfa ait işletme ve ortak olacağı şirketlerden elde edilecek gelirler c)Vakfın sahip olacağı menkul ve gayrimenkullerden elde edilecek
gelirler d)vakıf tesisleri ile vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler e)vakıf amaçları doğrultusunda vakfa yapılacak her türlü şartsız ve şartlı bağışlar, f)Gerekirse vakfın kuracağı okullara kayıt olacak öğrenci velilerinden alınacak temerrülar g) Yönetim kurulunun alacağı kararla eğitim ve öğretim ile ilgili sair gelirler h) Mutlu ve acı günler için hazırlanacak çelenk bağışları i) Kanuni mevzuat dahilinde. her türlü sair gelirler j) vakıf menküm ve gayrimenkülerin ve diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi sürati ile elde edilecek gelirler. . . . . . . . /. . . . . . . . .
GELİRLERİN SARFI:
Madde 9-Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar, hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde. sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirlerin arttıracak, yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis sarf edilir.
VAKFIN ORGANLARI:
Madde:10-Vakfın organları şunlardır:
a)Genel kurul b)Mütevelliler kurulu c)Yönetim kurulu d)denetim kurulu
Genel kurul kararı ile Yüksek istişare kurulu (onur kurulu)kurulabilir. Bu kurullara üye atanması, yetki
ve teşkilat yapısı, Mütevelliler kurulunca hazırlanacak bir iç tüzük ile belirlenir.
VAKIF GENEL KURULU:
Madde:11-Vakıf Genel Kurulu vakfın en yüksek karar, denetim ve tavsiye organı olup, aşağıda belirlenen kişilerden oluşur.
a)Vakıf senedinin sonunda yazılı ilk Mütevelliler Kurulu üyeleri.
b)Esnaf ve sanatkârlar odasını temsilen iki kişi
c)S. S. Esnaf ve Kefalet Kooperatifini temsilen iki kişi
d)Vakıf ve kurulacak işletme Müdürleri
e)Vakıfça kurulacak Okulların Müdür ve Müdür Başyardımcıları,
f)İlçemizde Asgari on yıl çalışmış kamu görevlileri, Yönetim Kurulu'nun onayı ile seçilenler
g)Vakfa maddi ve manevi katkıları bulunan ve vakfın amaçları doğrultusunda, yararlı faaliyetleri ve. .
/.
Üstün hizmetleri geçenler ile, sahasına değerleri çalışmaları bulunan kişilerden, Yönetim Kurulu'nun Teklifi Genel Kurulun Kararı ile atanacak şeref üyeleri.
h)Güney ilçesinde Doğmuş ve halen dışarıda bulunan Hemşeriler ve bu ilçede halen oturan hemşerilerden, çocuklar eşleri, torunları, her yıl Yönetim Kurulunca, tespit edilecek enaz katılma payı (Asgari katılma payı)her harikulade katılım tarihindeki 5 Cumhuriyet Altını tutarında az olamaz)
ödeyen ve Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelliler kurulunun onayı ile seçilecek kişiler.
Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen üyelerin görev süresi hayat boyu olup, istekleri ile ayrılma ve ölümleri halinde yerlerini, yazılı talep veya vasiyetname ile, yaşı en az 18 olan birinin, kendi yerine Mütevelliler kurulu üyesi olarak teklif edebilir. Bu kişinin üyeliğinin kesinleşmesi Mütevelliler kararı ile olur. Üyeliği den olunan aday yerine yeni aday gösterilmesi ancak, eski üyenin veya vefatı halinde kanuni mirasçılarının hakkıdır. (b, c, d, e, f) fıkralarında yazılı üyelikleri münhasıran bu görevlerde bulundukları süreler için geçerlidir. Boşalan üyelerin yerine seçilecek yeni kişiler eksiklerin süresinin tamamlarlar. (g)Fıkrasında yazılı üyelerin görev süresi hayat olup. İstifaları veya ölümleri halinde, halef tayini yapılmaz.
VAKIF GENEL KURULU TOPLANTILARI:
Madde 12-Vakıf Genel Kurulu"olağan"ve "olağanüstü" toplanır. Olağan toplantılar, her iki yılda bir mayıs ayı içinde enaz yarıdan bir fazla üyenin iştirakı ile yapılır. Üyelere yapılacak çağrı, toplantıdan enaz ongün önce elde olacak şekilde taahhütlü mektup ile yapılır. İlk toplantıda salt Çoğunluk bulunmadığı takdirdi sonraki toplantı enaz on gün sonra katılan üyeler ile yapılır. Kararlar üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır Yönetim Kurulu, veya Mütevelliler Kurulu gerekli görüldüğünde. veya. . . . /. . .
. .
Genel Kurul üyelerinin, enaz 1/10 unun, yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulunun, toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu'nun bu görevi ihmal etmesi halinde, Denetim Kurulu, bu nu yerine getirmekle yükümlüdür yapılacak toplantı, talepten itibaren engeç bir ay içinde yerine getirilmediği takdirde toplantıya talep eden azınlık ortak hareket ile bu toplantıyı yapmakla yetkilidir.
Müzarekeler, Gündem dalihinde cereyan eder. Ancak üyelerin çoğunluğunun isteği üzerine gündem maddelerinde sıra değişikliği yapılabilir.

GENEL KURULU'NUN GÖREVLERİ:
Madde:13-Genel Kurul, Vakfın en yüksek karar, seçim ve denetim organıdır. Vakfın Yönetimi, gözetimi, denetimi ve esasları, tesbiti, Genel Kurulunca yapılır. Aşağıdaki görevler Genel Kurulunun münhasıran yetkisi alanındadır:
a)Vakfı Yönetim Kurulu'nun seçmek, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını, 903 sayılı yasanın uygulama tüzüğüne göre azil sebepleri oluştuğunda, mahkeme karalarını beklemeden görevden alabilmek.
b)Vakıf denetçilerinin seçimi, kısmen veya tamamen görevden alınmaları
c)Vakıf Mütevelliler Kurulunu seçmek.
d)Vakıf Senedinin değiştirilmesi
e)Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin olanak, Yönetim Kurulu'nun vereceği mütelain onaylanması
f)Bilanço, gelir-gider hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun. denetçi raporunun, ve hesaplara ilişkin diğer rapor ve belgelerinin kabulü ve onayı
g)Vakıf çiz Yönetim Kurulunun ve Denetçilerinin ibrası,
H)Faaliyet programının onayı
i)Vakıf Tahmini gelir-gider bütçesinin onayı. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . .
J)İşbu Vakıf senedinde belirtilen öteki görevleri yapmak,

MÜTEVELLİLER KURULU:
Madde 14:Vakfın Mütevelliler Kurulu, bu Vakıf senedinin başlangıç maddesinde, isimleri geçen ve Vakıf senedinin sonuna eklenen, adları ve soyadları, adresleri yazılanlardan teşekkül eder, Bu Mütevelli kurulu üyelerin ölümü yada görevden ayrılmaları halinde eksiklikler, sonradan vakfa alınan üyeler ile tamamlanır.

VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU'NUNU TOPLANTILARI:
Madde 15:Vakıf Mütevelliler Kurulu(Mayıs-Ağustos-Kasım aylarında olmak üzere yılda 3(üç) defa ve bu kurulunun başkanlığınca yazılı davet ile olağan toplanır. Kurul, gerekli hallerde kurul Başkanlığı'nın veya Vakıf Yönetim Kurulu'nun isteği veya davetleri üzerine, olağanüstü olarak toplanır. Toplantı
nisabı, üye tam sayının yarıdan bir fazlasıdır. Bu çoğunluk, sağlanamazsa, toplantı kurul başkanı tarafından bir hafta sonraya ertelenir. Bu ikinci toplantı katılanların iştiraki ile yapılır.
Madde 16-Vakıf Mütevelliler Kurulu ilk olağan toplantısında, kendi üyeleri arasından toplantıya katılanların çoğunluğunun açık oyları ile (1) Başkan (iki)Başkan Yardımcısı ve (bir) de Kurul sekreteri seçer. Seçilenlerin görev süreleri seçildikleri tarihten itibaren (iki) yıldır. Genel Kurulunca bu süre
(beş) yıla çıkarılabilir. Başkanın mazereti halinde Kurul toplantısına başkan yardımcılardan biri başkanlık eder.

VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 17-Vakıf Mütevelliler Kurulu'nun görevleri ve yetkileri şunlardır:
a)Vakıf amaçlarının gerçekleşebilmesi için her türlü ilke ve tavsiye kararları vermek ve bunları, Vakıf Yönetim Kurulunca bildirmek,
b)Vâkıfın(Vakıf Yönetim Kurulu'nca hazırlanıp teklif edilecek)Yıllık bütçesini onaylamak.
c)Bu Vakıf Senedinde sözü edilen iç tüzükleri ve iç. . . . . . /. . . . . . .
Yönetmelikleri hazırlamak ve Vakıf Yönetim Kurulu'na tevdi etmek,
e)Vakıf Yönetim Kurulu'nca gerek duyularak sevk edilen ve karar bağlanması istenen hususlarda tavsiye karaları vermek
f)İlke ve Yetkilendirme Kararlarının uygulanması ve Vakıf işlerinin yürütülmesi bakımından Vakıf Yönetim Kurulu'nun Denetlemek ve gerektiğinde koordinasyonu sağlamak.

VAKIF YÖNETİM KURULU:
Madde 18-Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulunca seçilecek (1) Başkan ile (4) Asil üye ve (3)
Yedek üye'den teşekkül eder. Asıl üyelerden boşalma halinde yerine Yedek üyelerden en fazla oy almış bulunan kişi geçer, yeni üye yerine geçtiği Asıl üyenin süresini tamamlar. Vakıf Yönetim Kurulu
Üyelerinin görev süresi '(iki) yıldır. Bu süre Vakıf Genel Kurulu'nca (beş) yıla kadar çıkartılabilir.

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ:
Madde19-Vakıf Yönetim Kurulunun seçimi adaylarının en az (3) 'ü, vakıf mütevelliler kurulunun göstereceği adaylardan olmak üzere başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri gizli oy ile seçilir.
Yönetim kurulu Başkanı, gösterilen adaylar arasında yazılan oy pusulasında. Başkan belirtilmek suretiyle seçim yapılır ibtifa vaki olmadıkça listelerde değişiklik yapılamaz. En çok oy alan liste, seçimi
kazanmış olur. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın, boşalması halinde, kurul kendi içinden(1) başkan seçer. Ve bu başkan, eski başkanın süresinin tamamlar. Seçim, gizli oy ile yapılır.

VAKIF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
Madde:20-Vakıf Yönetim Kurulu, en geç (iki) ayda bir toplanır. Seçimle ilk oluşmasından sonra en çok (bir hafta) içinde toplanarak, görev bölümü yapar. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlası karar nisabı ise toplantıya katılan üye sayınınlarıdan bir fazladır. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . .
Vakıf Yönetim Kurulu kendi içinde (iki) başkan yardımcısı; (bir) Genel Sekreter(bir) Muhasip üye seçer Toplantılar, Başkan veya başkan yardımcılarından birinin başkanlığında yapılır.
Vakıf dışa karşı yetki ve sorumluluk bakımından Vakıf, Yönetim Kurulu Temsil eder, Vakfın temsil ve ilzamı, Vakıf yönetim kurulunun yetkisindedir. Vakıf Genel Kurulu, üyelerinin görevleri fahridir.
Başkan ve üyeleri bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak vakıf işleri ile ilgili olarak yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir. Vakıf Yönetim Kurulu'nun her toplantısında bir sonraki toplantının tarihi ve yeri ve saati belirlenir. Toplantı için üyelere ayrıca tebligat yapılmaz.
Mazeretsiz ve özürsüz olarak üst üste (dört) toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği düşer. Yerine oy sırasına göre sıradaki en yedek üye davet olunur.

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde21-Vakıf Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Mdde21-Vakıf Yönetim Kurulu vakfın hertürlü iş ve işlemlerini planlamak ve yürütmekle görevlidir.
Vakıf Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır
a)Vâkıfın dışa karşı (Yetki ve sorumluluk bakımından temsil ve ilzam etmek
b)Sürekliliği gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde, Yürütme komitesi oluşturmak, bu komiteleri, görev yetkileri ile komite üyelerine ödenecek ücretleri belirlemek, (Yürütme Komiteleri Vakıf Yönetim Kurulunca kendilerine verilecek yetkiler çerçevesinde, Vakıf işleri sevk ve idare ederler. Komiteler Vakıf yönetim kuruluna karşı sorumludurlar"
c)Gerek gördüğünde. Vakıf işlerini Koordine ederek, yürütmek üzere VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ”
oluşturmak Bu (Vakıf Genel Müdürlüğünün teşkilat ve çalışma şekil ve esasları ile personelin. . . . . . . .
. . . . . /. . . . . . . . . . . .
Atama, azil işlemleri ve özlük hakları, Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ile Vakıf Mütevelliler kurulunca, hazırlanacak bir iç Yönetmelik ile belirlenir.

VAKIF YÖNETİM KURULU:
Madde:22-Vakfın dış (Resmi) denetimi, teftiş makamı olan T. C. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, iç denetimi ise, Vakıf Denetim Kurulunca yapılır. İhtiyaç duyulduğu takdirde, vakfın hesap ve işlemlerini, denetlemek üzere Vakıf Yönetim Kurulunca uzman ve Müşavirlere ödenecek ücretler,
Vakıf Yönetim Kurulunca Belirlenir.
Madde23-Vakıf Denetim Kurulu, Vakıf Genel Kurul toplantısında veya yukarıda 19, Maddedeki üsul ile ve Vakıf Yönetim Kurulu seçimi ile birlikte olmak üzere (üç) asil ve (iki) yedek üyenin seçimi sureti ile oluşur. Vakıf Denetim Kuruluna seçilen asil üyeler, kendi aralarında , (bir) başkan seçerler. Boşalan asil üyenin yerine, en çok oy almış bulunan yedek üye çağrılır. Vakıf Denetim Kurulunun görev süresi (iki) yıldır. Bu süre Vakıf Genel Kurulunca, (beş) yıla kadar arttırabilir.
Madde24-Vakıf Denetim Vakıf Yönetim Kurulunun ve vakfın öteki icra organlarının iş ve işlemlerin yıllık olmak üzere denetleyerek düzenleyecekleri raporları, olağan ve olağan üstü toplantılarda. Vakıf
Genel Kuruluna sunarlar. Denetimlerde, vakfın amaçlarından sapma veya usulsüzlük gördükleri takdirde, (Vakfı Genel Kurulu) ve (Vakıf Mütevelliler Kurulu'nun) olağan üstü toplantıya davet edebilirler. 

VAKFA AİT İMZA YETKİLERİ:
Madde:25-Vakfa ait imza yetkileri vakıf genel kurulunda başkanın imzası yanında başkan yardımcılarından biri veya muasip üye, veya veznedar, üyeden oluşacak çift imza ve vakıf kaşesi olmak kaydı ile kullanılır.